Photographer: Olga Ryder
Makeup Artist/Hair Stylist: Nadya Shestakova
Stylist/Wardrobe Stylist: Anastasi Sazonova
Model: Sofia Mordvova DNK Model Management